Vòng đệm cao su làm kín
Vietrubber - Vòng đệm cao su làm kín

Giống như các họ fluoroelastomer chứa VDF, các monomer chứa bromine có thể được kết hợp vào trong perfluoroelastomer để cho phép kết mạng peroxide. Các nhóm iodine đầu mạch giúp sự kết mạng xảy ra nhanh hơn. Ngoài ra, perfluoroelastomer chứa iodine có các đặc tính gia công rất tốt. Hợp chất perfluoroelastomer được kết mạng peroxide có tính kháng với hầu hết lưu chất, ngoại trừ các chất oxy hóa, đặc biệt có tính kháng nổi bật với nước nóng và hơi nước. Tính kháng nhiệt là tương tự như tính kháng nhiệt của các họ fluoroelastomer khác được kết mạng peroxide, thích hợp sử dụng thực tế kéo dài tới nhiệt độ 200oC. Họ sản phẩm này đáp ứng các ứng dụng yêu cầu tính kháng lưu chất cao, nhưng không kháng nhiệt độ quá cao.

Các perfluoroelastomer kết mạng peroxide với tính kháng nhiệt cao gần đây đã được phát triển, dùng kỹ thuật mới polymer hóa vi nhũ tương gốc giả - sống (pseudo-living radical microemulsion polymerization) và phân nhánh. Trong quy trình này, một chất biến tính diiodine perfluorinate hóa, I(CF2)6I, được sử dụng để tạo thành polymer có phân bố khối lượng phân tử hẹp với iodine ở hầu hết các đầu chuỗi. Thêm vào, diolefin được fluorinate hóa, CH2=CH–(CF2)6–CH=CH2, được kết hợp vào để đạt sự phân nhánh đáng kể. Polymer tạo thành có nhiều hơn hai nhóm iodine trên một chuỗi và các nhóm pendant vinyl đáng kể. Perfluoroelastomer này có thể được kết mạng với chỉ peroxide (không thêm chất bẫy gốc TAIC) để tạo thành vật liệu đàn hồi có tính ổn định trong thời gian dài ở nhiệt độ tới 290oC.

Tham khảo từ tài liệu Fluoroelastomers Handbook: The Definitive User's Guide and DatabookAlbert L. Moore, William Andrew, 2006, trang 93 – 95

(vtp-vlab-caosuviet)

Cao Su Việt - Đệm cao su nitrile
Cao Su Việt - Đệm cao su nitrileShare |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.