Phớt V-ring cao su tổng hợp
Phớt V-ring cao su tổng hợp

Do khuynh hướng xen kẽ giữa các monomer TFE và propylene nên các dipolymer khác nhau rất ít về thành phần. Các vật liệu đàn hồi TFE/P thương mại được tạo thành từ TFE nhiều hơn (khoảng 53% mol) để tránh các đơn vị propylene liền kề, vì điều này có khuynh hướng tạo tính ổn định nhiệt thấp hơn. Cấu trúc chuỗi xen kẽ đều đặn, –[CF2–CF2–CH2–CH(CH3)]n–, có tính đàn hồi vì sự định hướng ngẫu nhiên của các nhóm methyl từ sự kết hợp không cố định không gian của propylene để tránh sự kết tinh. Tuy nhiên, nhiệt độ chuyển thủy tinh là tương đối cao, gần 0oC, vì vậy vật liệu đàn hồi có tính uốn dẻo ở nhiệt độ thấp bình thường.

Hàm lượng fluor thấp (khoảng 55%) dẫn đến tính kháng hydrocarbon kém, đặc biệt là các dung môi thơm. Vì các nguyên tử carbon chứa nguyên tử hydro liền kề với chỉ một nguyên tử carbon chứa fluor, copolymer TFE/P không phân cực. Vì vậy, vật liệu đàn hồi có tính kháng cao với các dung môi phân cực và sự dehydrofluorinat hóa bởi bazơ hoặc amine. Với điện trở tốt, dipolymer không phân cực có ứng dụng bọc dây điện và dây cáp.

Các loại terpolymer khác nhau của TFE và propylene với 10 – 40% VDF đã được phát triển để đạt các đặc tính gia công và kết mạng tốt hơn, cũng như hàm lượng fluor cao cho tính kháng hydrocarbon tốt hơn. Các terpolymer với tỷ số mol TFE/P khoảng 1.5 chứa khoảng 59% fluor và có thể kết mạng với bisphenol nếu hàm lượng VDF trên 10%. Những terpolymer này có bản chất phân cực hơn, vì vậy tính kháng bazơ giảm đáng kể khi được so sánh với dipolymer. Tuy nhiên, tính kháng với nhớt ô tô chứa các gốc amine ở nhiệt độ cao là tốt hơn tính kháng của fluoroelastomer VDF/HFP/TFE. Terpolymer TFE/P/VDF chứa 30% hoặc nhiều VDF hơn có tính uốn dẻo ở nhiệt độ thấp tốt hơn (Tg khoảng -15oC) các dipolymer. Gần đây, các copolymer của TFE và propylene với mức trifluoropropylene tương đối thấp (3% - 5%), CH2=CH–CF3, đã được phát triển. Chúng có thể được kết mạng với các hệ bisphenol, có tính kháng lưu chất và bazơ tương tự như tính kháng của dipolymer TFE/P.

Tham khảo từ tài liệu Fluoroelastomers Handbook: The Definitive User's Guide and DatabookAlbert L. Moore, William Andrew, 2006, trang 19 – 20

(vtp-vlab-caosuviet)

Cao su phụ tùng - Phễu hút tem nhãn bao bì sản phẩm
Cao su phụ tùng - Phễu hút tem nhãn bao bì sản phẩm
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.